بخش ششم داستان موسیقی: فصول

بخش ششم داستان موسیقی: فصول

بهمن

کاظمی

1395/03/22

4473

بار بازدید شده
P6-Music-Story-Fosool موسیقی همراه با مردم و قومیت‌های مختلف ایرانی همراه بوده و با آنها سال‌ها و ماه‌ها را طی می‌کند
4473
بخش ششم داستان موسیقی: فصول
Vidoal
4.74
سرعت نمایش
توضیحات
موسیقی همراه با مردم و قومیتهای مختلف ایرانی همراه بوده و با آنها سال‌ها و ماه‌ها را طی می‌کند و بر این اساس برای مناطق مختلف ودر فصول مختلف ترانه‌ها و آوا‌های مختلفی وجود دارد.