دیر کردن یکی از دلایل اصلی دعوای زوج‌هاست

دیر کردن یکی از دلایل اصلی دعوای زوج‌هاست

میلاد

شکیب

1396/05/16

4443

بار بازدید شده
being-late-causes-arguments نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد انتظار کشیدن برای رسیدن یا آماده شدن همسر باعث ۳۰ جروبحث میان زوج‌ها در سال می‌شود.
4443
دیر کردن یکی از دلایل اصلی دعوای زوج‌هاست
Vidoal
4.16
دیر کردن یکی از دلایل اصلی دعوای زوج‌هاست
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد انتظار کشیدن برای رسیدن یا آماده شدن همسر باعث ۳۰ جروبحث میان زوج‌ها در سال می‌شود.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد زنان معمولا افرادی هستند که دیر می‌کنند یا دیر آماده می‌شوند. همچنین از هر چهار زن یکی از آن‌ها سر قرار با دوستان خود دیر می‌رسد که این عدد در مورد مردان ۱۶ درصد است. علاوه بر این موضوع، بیش از ۲۰ درصد زنان سر کار خود دیر می‌رسند که این عدد در مورد مردان فقط ۱۳ درصد است.
آیا زنان در مقایسه با مردان زمان را به‌گونه‌ای دیگر درک می‌کنند یا ذاتا نسبت به مردان دیرتر آماده کاری می‌شوند؟ با این حال، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد زنان اصولا انسان‌های آماده‌تری نسبت به مردان‌اند و برای مثال برای سفر خیلی زودتر برنامه‌ریزی می‌کنند و بار سفر می‌بندند در حالی که مردان در این زمینه همه کارها را دقیقه نود انجام می‌دهند.

یکی از پژوهش‌گران می‌گوید: «بسیاری از زوج‌ها دارای تجربه مشابهی از انتظار کشیدن برای آماده شدن دیگری هستند. اما این مسئله هم در مورد مردان و هم زنان روی می‌دهد به همین دلیل تعجب ندارد که این مسئله باعث بسیار از دعواها و بحث‌ها میان زوج‌ها شود».

این نظرسنجی میان ۲۰۰۰ فرد بزرگ‌سال انجام شده و در آن حدود ۶۵ درصد زنان عنوان کرده‌اند که سرقرارها تقریبا به‌موقع می‌رسند و به‌موقع آماده کاری می‌شوند که این رقم در مورد مردان ۵۵ درصد است.