چگونگی پیدایش زبان بریل(زبان نابینایان)

چگونگی پیدایش زبان بریل(زبان نابینایان)

گروه آموزشی

ویدوآل

1396/07/02

6719

بار بازدید شده
How-Braille-was-invented بریل یا زبان نابینایان؟ برای دونستن داستان پیدایش زبان بریل این ویدئو رو مشاهده کنید.
4119
چگونگی پیدایش زبان بریل(زبان نابینایان)
Vidoal
4.55
سرعت نمایش