تمثیل و مثلهای ایرانی بخش اول

تمثیل و مثلهای ایرانی بخش اول

نوید

امین آقایی

1395/02/13

1

بار بازدید شده

از هر كس كه بخت برگردد، سوار شتر هم كه باشد، سگ...

از هر كس كه بخت برگردد، سوار شتر هم كه باشد، سگ...
از هر كس كه بخت برگردد، سوار شتر هم كه باشد، سگ او را گاز ميگيرد
اين مثل را در موردي به كار ميبرند كه شخص دست به هر كاري بزند، ناموفق و ناكام مي شود.
مي گويند مردي شترسوار از كنار يك آبادي مي گذشت. سگهاي آبادي به او حمله كردند. مرد به سگها گفت:« چخ » كه از شتر دور شوند. اما شتر به خيالش مرد به او مي گويد:« پخ *» و خوابيد روي زمين. يكي از سگها هم رسيد و پاي سوار را محكم گاز گرفت.
 * لفظي ا ست كه براي خوابانيدن شتر به كار ميرود.