Policy picture
آزمون: چگونه بر ترس از جا ماندن از قافله زندگی غلبه کنیم؟
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
3 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
  • 1
    یکی از بدترین اختلالات انسانی به اختصار چه نامیده می‌شود؟ 2 امتیاز
  • 2
    کدام گزینه از موارد شروع تغییر مثبت نیست؟ 2 امتیاز
  • 3
    کدام گزینه از راه‌های جلوگیری از اختلال FOMO نیست؟ 2 امتیاز