Policy picture
آزمون: آیا فصل بهار هر سال طولانی‌تر می‌شود؟
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
3 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
  • 1
    پنجره بهاری (vernal window) چیست؟ 2 امتیاز
  • 2
    نتایج مطالعه انجام شده توسط آلکساندر کونتوستا و تیمی از دانشمندان چه بود؟ 2 امتیاز
  • 3
    چه فعالیت‌هایی تحت تاثیر زمانِ شرایط آب و هوایی فصل بهار است؟ 2 امتیاز