Policy picture
آزمون: موفقیت چیست؟
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
2 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
  • 1
    موفقیت به چه معناست؟ 4 امتیاز
  • 2
    چه چیزی می‌تواند از موفقیت بهتر باشد؟ 4 امتیاز