Policy picture
آزمون: گوشت قرمز و تاثیر آن در نابودی جنگل‌ها
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
2 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
  • 1
    در ایالات متحده چند درصد از زمین‌های قابل کشت برای تولید غذای دام استفاده می‌شود؟ 2 امتیاز
  • 2
    هر مولکول متان معادل چند مولکول دیاکسید کربن است؟ 2 امتیاز