Policy picture
آزمون: تغییرات آب و هوایی قطب شمال
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
2 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
  • 1
    ذوب شدن یخ با افزایش رطوبت هوا موجب چه چیزی می‌شود؟ 4 امتیاز
  • 2
    تفاوت دمای کاهش یافته مابین دو منطقه باعث چه رویدادی می‌شود؟ 4 امتیاز