Policy picture
آزمون: ساخت جدول (Create Table)
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
3 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
  • 1
    اطلاعات(Data) در نرم افزار اکسس در کدامیک از بخش ها ذخیره می شوند؟ 6 امتیاز
  • 2
    شما در یک ستون نام و در ستون دیگر نام خانوادگی را وارد می کنید ، اگر قرار باشد در فیلد دیگر نام و نام خانوادگی نمایش داده شود از کدام نوع فیلد باید استفاده کنید؟ 8 امتیاز
  • 3
    کدام گزینه غلط است؟ 6 امتیاز