بخش هفتم داستان موسیقی: باستانی

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۰۲:۲۷ ب.ظ

326

بار بازدید شده
P7-Music-Story-Bastani موسیقی‌ها و نغمه‌های دوران باستان
326
بخش هفتم داستان موسیقی: باستانی
Vidoal
سرعت نمایش
توضیحات
موسیقی‌ها و نغمه‌های دوران باستان که با موسیقی و نغمه‌های امروزی متفاوت هستند