بخش چهارم داستان موسیقی: توصیفی

بخش چهارم داستان موسیقی: توصیفی

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۲۲

3106

بار بازدید شده
P4-Music-Story-Tosifi از طریق موسیقی توصیفی ، هنرمند به توصیف محیط اطراف از طریق هنر موسیقی می‌پردازد
3106
بخش چهارم داستان موسیقی: توصیفی
Vidoal
4.3
سرعت نمایش
توضیحات
از طریق موسیقی توصیفی، هنرمند به توصیف محیط اطراف از طریق هنر موسیقی می‌پردازد