بخش چهارم داستان موسیقی: توصیفی

بخش چهارم داستان موسیقی: توصیفی

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۲۲

2775

بار بازدید شده
P4-Music-Story-Tosifi از طریق موسیقی توصیفی ، هنرمند به توصیف محیط اطراف از طریق هنر موسیقی می‌پردازد
2775
بخش چهارم داستان موسیقی: توصیفی
Vidoal
4.97
سرعت نمایش
توضیحات
از طریق موسیقی توصیفی، هنرمند به توصیف محیط اطراف از طریق هنر موسیقی می‌پردازد