Policy picture
آزمون: سوخت‌های فسیلی و تاثیرات آن‌ها
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
2 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
  • 1
    انواع سوخت‌های فسیلی کدامند؟ 4 امتیاز
  • 2
    زندگی چند انسان به ماهیگیری از تپه های مرجانی بستگی دارد؟ 4 امتیاز